4 Organizing Data S Eisenhower High School Chemistry